MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) škola naplňuje právo subjektů osobních údajů na informace.

I. Správce osobních údajů

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, se sídlem Dobrná 109, 407 41 Dobrná, IČ: 72741848, (dále jen „správce“).

Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID: qyqkqm, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla mateřské školy.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence vykonává Hedvika Čechová (+420 412 514 751, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

III. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje za účelem výkonu svých agend. Přehled agend je uvedený níže.

  Předpis
Evidence žáka v MŠ zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon);
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Evidence zaměstnance zákon 262/2006 ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce);
zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Školní jídelna zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon)

 

IV. Oprávněné zájmy správce

Mezi oprávněné zájmy školy patří:

 • vysílání zaměstnanců na vzdělávací akce,
 • zpracovávat osobní údaje subjektů pro následné uzavření smluvního vztahu,
 • pro případ, že chcete být od školy o něčem informováni, je oprávněným zájmem školy zpracovávat vaše kontaktní údaje.

V. Kategorie osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje, i zvláštní osobní údaje. Podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích je uveden níže.

Informace získány od člověka, kterého se týkají:

 • Dítě - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, specifické vzdělávací potřeby, hodnocení výchovně - vzdělávacího procesu, diagnóza (v případě IVP)
 • Zákonný zástupce – jméno, příjmení, bydliště, telefonický kontakt (v případě nutnosti informovat především o zdravotním stavu dítěte), e-mail (v případě potřeby aktuálně informovat o dění ve škole)
 • Zaměstnanec – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní kontakt, zdravotní pojišťovna, evidence pracovní doby, nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, délka praxe na konkrétní pracovní pozici, délka pracovní neschopnosti, délka ošetřování člena rodiny, délka rodičovské dovolené, délka otcovské dovolené, počet dětí a rodná čísla dětí (pro potřeby daňového přiznání), číslo bankovního účtu, zdravotní způsobilost či omezení pro výkon povolání

VI. Příjemci osobních údajů

Příjemce osobních údajů rozlišuje mateřská škola na interní a externí.

 • U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance mateřské školy.
 • U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů, orgány veřejné moci, agentury a další subjekty.

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

 • OSPOD, PPP, SPC, PČR, MP ČR, KHS, ČŠI, Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, zřizovatel školy, MM Děčín, pojišťovna Kooperativa, bankovní ústav školy, zdravotní pojišťovny zaměstnanců, exekutorská komora

VII. Doba uložení osobních údajů

Kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů se řídí Spisovým a skartačním řádem mateřské školy.

VIII. Další práva subjektů údajů a povinnosti správce

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí zabývat.

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.